ﺳﺧﻧﺎن رھﺑر ﻓرزاﻧه اﻧﻘﻼب درﺑﺎره ﺷﮭﯾد حجه الاسلام ﺷﺎه آﺑﺎدی
ﺳﺧﻧﺎن رھﺑر ﻓرزاﻧه اﻧﻘﻼب درﺑﺎره ﺷﮭﯾد حجه الاسلام ﺷﺎه آﺑﺎدی
نویسنده : laz_ayt
شنبه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﮫﺎدت آﯾﺖ ﷲ ﻣﮫﺪی ﺷﺎه آﺑﺎدی، اﺳﺘﺎدزاده اﻣﺎم رﺿﻮان ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﯾﺎر و ﯾﺎور ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﺮزم و ھﻤﺴﻨﮕﺮ رھﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت آﯾﺖ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای(ﻣﺪ ظﻠﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ).
ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ ﷲ ﻣﮫﺪی ﺷﺎه آﺑﺎدی از ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺒﺎرزان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دروس ﺣﻮزوی را در ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرک اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺎرھﺎ در زﻣﺎن طﺎﻏﻮت زﻧﺪاﻧﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ. وی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﭘﺮﺷﻮر در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ، ھﻤﻮاره از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﮫﻪ ھﺎ و دﻓﺎع از ارزش ھﺎ و روﺣﯿﻪ دادن ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮐﻔﺮﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﺮد. اﯾﺸﺎن در دوره دوم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮫﺮان وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺷﺪ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﮫﻪ و ﺟﻨﮓ و ﺟﮫﺎد را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل ۱۳۶۳ در ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
رھﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﯾﻦ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎھﺪت ھﺎ و ﺗﻼش ھﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺷﮫﯿﺪ آﯾﺖ ﷲ ﻣﮫﺪی
ﺷﺎه آﺑﺎدی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: “ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺎه آﺑﺎدی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد. ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻦ ﯾﺎدم ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در طﻮل اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﮫﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ داﺷﺘﻢ، ﺑﺒﯿﻨﻢ از ﮐﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و آﺛﺎر ﮐﺴﺎﻟﺖ و اﻧﺰﺟﺎر از ﮐﺎر را ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ در ﭼﮫﺮه اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﺪﯾﺪم.
ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺎه آﺑﺎدی ﺑﻪ طﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد، ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭘﺎﮐﺒﺎز، ﺑﺎ اﺧﻼق، ﻓﺪاﮐﺎر، ﮐﺎری، ﻧﺴﺘﻮه و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺧﻮش روﺣﯿﻪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮش روﺣﯿﻪ ﮔﯽ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن، ﮐﻢ آدم دﯾﺪم.”
* باﺗﺸﮑﺮ از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺎه آﺑﺎدی
:: موضوعات مرتبط : سرداران شهید روحانی
:: برچسب ها :

پاسخ دهید

.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.
.:: Powered By : wordpress ::.